Woningcorporaties zijn momenteel volop bezig met de verduurzaming van hun woningen. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker en door het verduurzamen van de woningen in het beheer van woningcorporaties kan een grote stap worden gezet in het realiseren van het Klimaatakkoord. Hiervoor moeten soms flinke aanpassingen worden doorgevoerd in de sociale huurwoningen zelf. Doordat deze projecten om een goede synergie tussen verschillende belanghebbenden vragen, is het een uitdaging om iedereen op het juiste moment en op de juiste manier betrokken te krijgen in het proces. 

Sinds medio 2020 ben ik bij Woonbedrijf Ieder1 onder andere werkzaam bij de nazorg voor sociale huurwoningen. Een mooie opdracht, waarbij ik veel contact heb met de huurders nadat hun woningen zijn verduurzaamd. De reacties op de verduurzaming lopen erg uiteen. Er zijn heel wat huurders die in de weerstand stappen wanneer er veranderingen plaatsvinden aan hun huurwoning. Sommige huurders wonen al hun hele leven in dezelfde woning, je kunt je voorstellen dat het rauw op je dak komt wanneer ineens aangekondigd wordt dat jouw vertrouwde huis verbouwd gaat worden. Mijn doel is in dat geval draagvlak creëren voor de aanpassingen die zijn doorgevoerd. Het aanhoren van de verhalen van de huurders en de gemaakte keuzes uitleggen en onderbouwen zijn belangrijke facetten van mijn vak. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet.

Neem huurders mee in het verduurzamingsproces

Wanneer de huurders meegenomen worden in het verduurzamingsproces vanaf de start van het project, zorg je ervoor dat mensen zich meer betrokken voelen en er meer begrip ontstaat voor de keuzes die gemaakt worden, ook al zijn deze niet altijd voor alle partijen ideaal. Mensen vinden het prettig om te voelen dat zij inspraak hebben op de dingen die dichtbij gebeuren. En wat is dichterbij dan je eigen woning waar je elke dag thuiskomt? Samenwerking en afstemming zijn cruciaal om een project goed te laten verlopen voor alle partijen. Nazorg voor de huurders blijft in dat geval prettig, maar is niet meer nodig om begrip te creëren, dat gebeurt dan immers al vanaf de start van het project. 

Om het samenwerkingsproces gestroomlijnd te laten lopen, beginnen we binnen de woningcorporatie. Medewerkers van de corporatie die betrokken zijn, voelen zich sterk verbonden met de organisatie en met haar uitgangspunten en overtuigingen. Zij weten waar de woningcorporatie naartoe wil, voelen zich bij die ambitie betrokken en zijn ook in staat om daar een bijdrage aan te leveren. Binnen verduurzamingsprojecten zijn er verschillende belanghebbenden, met als grootste partijen de bewoners, aannemers en de opdrachtgever. Een opdrachtgever die zijn doel organisatiebreed helder heeft, kan dit goed communiceren en onderbouwen naar de aannemers en de bewoners. Is het doel niet helder en wordt de reden waarom niet goed genoeg gecommuniceerd, dan zal er weinig draagvlak en overeenstemming ontstaan. Voer voor onenigheid! 

Een varende zeilboot

Ik zie samenwerkingsprocessen zelf als een varende zeilboot. Zet een groep mensen die elkaar niet kent op een zeilboot met de opdracht naar Engeland te varen en binnen no time zal iedereen in de groep zijn of haar plaats hebben gevonden en meewerken aan het doel: Engeland bereiken. Doordat het doel helder is en iedereen betrokken, vindt iedereen snel zijn of haar natuurlijke plek binnen de samenwerking. Dit is cruciaal om de samenwerking zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Wanneer er echter halverwege nieuwe mensen worden toegevoegd aan de zeilboot, verandert de synergie. Belangen en taken verstrengelen en de samenwerking wordt onduidelijk. Wie had nu welke rol en waarom? Wat was het doel en waarom gingen we dit doen? Met andere woorden; je blijft al dobberend discussiëren. Voor de huurders kan ik me voorstellen dat dit net zo voelt. ‘Waarom worden wij pas halverwege of niet betrokken bij een proces dat zo dicht bij ons staat?’ 

Afstemming, samenwerking en vooral nazorg gelden voor mij niet alleen naar de huurders toe, maar voer ik door in alles wat ik op professioneel niveau doe. Ik vind het belangrijk dat het boek niet abrupt gesloten wordt wanneer ik mijn opdracht afrond. Ik blijf betrokken bij de organisatie en ben beschikbaar voor vragen en advies. Wanneer je zo nauw bij een organisatie betrokken raakt, voelt het voor mij onnatuurlijk om daar afstand van te nemen. Ik vind het belangrijk om de contacten warm te houden. Hierin kan ik me volledig vinden in de visie van Lichthuys. We zijn een puur mensenbedrijf. Persoonlijk en betrokken met finance, vastgoed en control professionals!

Henk van den Berg