Door de toeslagenaffaire zijn Nederlandse ouders de afgelopen jaren gedupeerd door de Belastingdienst. De kinderopvangtoeslag die zij ontvingen, moesten ze onterecht terugbetalen. Hierdoor kwamen ouders in financiële problemen, met schulden als gevolg. Het kabinet en de Belastingdienst kondigden verschillende regelingen aan die de publieke en private schulden van gedupeerden zoveel mogelijk moeten compenseren. 

Nadat ouders door UHT erkend zijn als gedupeerden, kunnen zij hun private schulden aanmelden bij Sociale Banken Nederland (SBN). Bij SBN zijn 9 kredietbanken aangesloten. SBN voert de (private) schuldregelingen uit die vallen onder de Wet hersteloperatie toeslagen. Dat doet ze in opdracht van de Belastingdienst. 

Binnen SBN zijn verschillende afdelingen en processen ingericht. Zelf ben ik eind oktober gestart als senior kwaliteitscontroleur en leider van het interne auditteam. Dit team bewaakt het primaire proces en zorgt ervoor dat de schulden van ouders op een juiste manier worden overgenomen.

De geschiedenis van de toeslagenaffaire gaat terug tot 2006.  De “Wet herstel toeslagen” bepaalt dat SBN de schulden van gedupeerde ouders overneemt, op voorwaarde dat deze schulden voldoen aan de criteria zoals vastgelegd in de wet. Gedupeerden kunnen hun schulden indienen bij SBN. Vervolgens controleert SBN of de schulden aan de criteria voldoen. Als aan alle vereisten is voldaan neemt SBN de schuld over van de gedupeerde ouder en worden de schuldeisers uitbetaald. 

Het werk voor SBN is complex en uitdagend, wat het werk voor mij interessant maakt. De dossiers variëren in moeilijkheid, met documenten in verschillende talen en ingewikkelde situaties. Daarom is het belangrijk dat het interne auditteam periodiek kwaliteitscontroles uitvoert. Zo zorgen we ervoor dat het werk correct wordt uitgevoerd, de procedures worden gevolgd en de publieke middelen rechtmatig worden besteed. Als er onduidelijkheden worden geconstateerd of wij signalen krijgen dat casussen complex zijn, organiseren wij, in samenwerking met andere betrokkenen, kennissessies om de medewerkers bij te scholen en ervoor te zorgen dat ze de complexiteit van de casuïstiek beter begrijpen. Dit helpt de dienstverlening van SBN te verbeteren en zorgt ervoor dat gedupeerden de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Naast het uitvoeren van de periodieke kwaliteitscontroles en het opstellen van rapportages leveren wij ook input bij de opzet en inrichting van nieuwe processen.

Net als andere organisaties in het publieke domein, legt SBN jaarlijks verantwoording af over de besteding van de publieke middelen. Een externe accountant controleert onder meer of de publieke middelen rechtmatig zijn besteed.   

Ook interactie met stakeholders maakt mijn werk boeiend. SBN werkt samen met lokale partners, zoals gemeenten, om zo te zorgen dat er een geïntegreerde aanpak is bij het ondersteunen van gedupeerde gezinnen. 

Kortom, SBN zet zich in om de gedupeerden van de Toeslagenaffaire zo goed mogelijk te helpen en het geeft mij daardoor veel voldoening om onderdeel te zijn van SBN.

Belaid Ahnouz

Combineren van kennis en inzichten bij verschillende woningcorporaties. Combineren van kennis en inzichten bij verschillende woningcorporaties.